Hyppää pääsisältöön
Sivukartta
Esipuhe

Kirjastojen rooli elinvoimaisessa kunnassa

Timo Kietäväinen
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja
Kirjastojen rooli elinvoimaisessa kunnassa
Harri Oksanen 
Kirjaston asema kaikenikäisten kansalaisten peruspalveluna perustuu kirjastotoiminnan monipuolisuuteen, maksuttomuuteen ja tilojen vapaaseen käyttöön. Ylläpitämällä kunnallisia kirjastoja ja kehittämällä niiden toimintaa tuetaan jokaiselle kuntalaiselle kuuluvia sivistyksellisiä perusoikeuksia. Kirjasto antaa meille kaikille mahdollisuuden päästä tiedon lähteille.

Tietoyhteiskuntakehityksen alkuaikoina kirjastot olivat niitä paikkoja, joissa oli kaikkien käyttöön tarkoitettuja tietokoneita ja vapaa pääsy verkkoon. Tällä tiellä olemme edelleen. Palveluja kehitetään tarjoamalla digitaalisia sisältöjä, ohjelmia ja laitteita ja näiden käytön opastusta kuntalaisille ja yhteisöille.

Taloudellisesti mitattuna kirjastosektori on kuntien kokonaismenoissa pieni toimiala, sillä keskimäärin kustannukset ovat vähän yli yhden prosentin kuntasektorin kustannuksista. Taloudellinen panostus ei kuitenkaan suoraan paljasta toiminnan vaikuttavuutta.

Usein pienet toimialat kuten kirjastotoimi ovat notkeita sillanrakentajia suurten toimialojen rinnalla. Ilman niitä keskeiset kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan elinvoimaisuuteen liittyvät tavoitteet eivät ole toteutettavissa. Tästä syystäkin on tärkeää tuoda kattavasti esille kirjastotoiminnan mahdollisuuksia, hyötyjä ja vaikutuksia ja siihen liittyvää tietopohjaa ja tutkimustietoa.

Elinvoimaisessa kunnassa toimivat kirjastopalvelut ovat jatkossakin yksi kuntalaisten peruspalveluista, joista kunnat eivät voi tai haluakaan luopua.

Hyvinvointia tukevien ja ylläpitävien sivistyspalveluiden järjestämisen edellytykset ovat erilaisia eri puolilla Suomea. Alueelliset olosuhteet vaihtelevat suuresti, ja tämä on huomioitava sekä kansallisessa ohjauksessa että paikallistason päätöksenteossa. Yksi ainoa ylhäältä päin tuotu malli ei tunnu luontevalta tämän päivän Suomessa.

Kuntien elinvoimaisuuden rakentamisessa tarvitaan saavutettavia ja laadukkaita kirjastopalveluja. Kansakunnan menestyminen perustuu tietopohjaisen osaamisen ja työn soveltavaan hyödyntämiseen. Kirjastopalveluilla tarjotaan tarpeellista ja mielenkiintoista tietoa ja välitetään kertynyttä kansallista tietopääomaa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen, ja myös kunnan hyväksi. Kirjastoilla on luonteva rooli olla myös digitaalisen ajan kulttuuri- ja tietokeskuksia, joiden tiloja, aineistoja, palveluja ja osaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin.

Vaikuttavuus – merkittävyys ratkaisee

Kuntalaisten arviot käyttämistään kirjastopalveluista ovat olleet aina korkeat. Toiminnalla on siis merkitystä. Kirjastopalveluja käyttävät kokevat, että kirjasto parantaa heidän elämänlaatuaan ja hyödyttää heitä monella muullakin tavalla. Palveluja onkin syystä kehitettävä lähipalveluina, joissa näkyvät paikallis- ja aluetason erityispiirteet ja asiakaslähtöisyys.

Toimintarakenteiden uudistamisessa tarvitaan toimialat ja jopa kuntarajat ylittäviä kestäviä ratkaisuja. Näin voidaan turvata kirjastopalvelujen säilyminen tasaveroisesti saavutettavissa olevina palvelusisältöinä asuinpaikasta riippumatta. Kirjastot ovat tottuneita tekemään yhteistyötä keskenään. Tätä yhteistyön perinnettä kannattaa laajentaa ulottumaan kunnan muihin hallintokuntiin ja toimijoihin, joiden kanssa kirjastojen on luontevaa tehdä yhteistyötä. Tuloksia kannattaa dokumentoida kunnan toimintaa kuvaaviin keskeisiin seurantadokumentteihin kuten hyvinvointikertomukseen.

Miten kirjastotoiminta hyödyttää eri toimijoita? Kirjastojen vaikuttavuuden eri ulottuvuuksien esiin nostaminen on tärkeää sen ymmärtämiseksi, millä tavoin toiminnalla on merkitystä kuntalaiselle, kunnalle ja muille toimijoille. Tämän julkaisun keskeisenä tarkoituksena on antaa välineitä kirjastotoiminnan uudistamiselle ja muutosjohtamiselle sekä avata erityisesti päättäjille toiminnan suoria ja välillisiä vaikutuksia moniin keskeisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Kirjastotoiminnan kehittäminen kuuluu ajan hermolla elävän kunnan keskeisiin hyvinvointipalveluihin.

Avainsanat: kirjasto, elinvoimaisuus, kirjastotoimi peruspalvelut, digitaaliset palvelut, sivistys, yhteistyö, vaikuttavuus, Kuntaliitto, Timo Kietäväinen