Hyppää pääsisältöön
Sivukartta
Info

Kirjastojen vaikuttavuus

Kuntaliiton kirjastojen vaikuttavuusprojektissa toteutetaan vuoden 2015 aikana artikkelijulkaisu Hyötyä, tietoa, elämyksiä – kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia. Julkaisusta tehdään myös verkkoversio.

Julkaisussa esitellään kirjastojen kansainvälisiä ja kansallisia hyöty- ja vaikuttavuustutkimuksia, toiminnan ja toimitilojen kehittämistä eri kunnissa (kuntaesimerkit), hyvinvointikertomus ja tilastojen raportointityökaluja kehittämisen ja strategisen johtamisen välineenä sekä kirjastojen elinkeinopoliittisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia muun muassa keskustakirjaston vaikutusarvioinnin avulla.

Kirjastojen vaikuttavuutta tarkastellaan projektissa kolmen keskeisen teeman pohjalta, jotka ovat hyvinvointi, elinvoimaisuus ja kansalaisuus. Kirjastojen toiminnan moniulotteisuuden vuoksi teemat myös lomittuvat toisiinsa.

Kirjastopalvelujen ensisijainen vaikutus on kulttuurista ja sivistyksellistä. Kirjastopalvelut ovat osa ehkäiseviä palveluja, joilla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia. Hyvinvoinnilla on merkittäviä taloudellisia ja sekä sosiaalisia vaikutuksia. Kirjastot tarjoavat käyttäjilleen tilaa ja välineitä toteuttaa itseään ja järjestävät elämyksellisiä tapahtumia kaikenikäisille. Kirjastot myös edistävät lukuharrastusta, elinikäistä oppimista ja tasa-arvoista pääsyä tiedon lähteille, mikä on merkittävä seikka hyvinvoinnin kannalta. Myös poikkihallinnollinen yhteistyö terveys-, sosiaali- ja kulttuurialojen kanssa tarjoaa uusia mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseen.

Kirjastot ovat osa elinvoimaista kuntaa. Kirjastojen rooli osana paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta tulee kasvamaan, sillä avoimen tiedon saatavuuden ja soveltamisen tarve on jatkuvaa. Lisäksi kirjastot ovat moderneja maamerkkejä ja kulttuurikeskuksia, jotka vetävät puoleensa monenlaisia käyttäjiä, yhteistyökumppaneita ja myös turisteja. Kirjastot tarjoavat maksutonta tilaa, teknologiaa, aineistoja ja palveluja monenlaisen työnteon, vapaa-ajan vieton harrastusten ja ideoiden toteuttamisen tarpeisiin.

Kirjastot vaalivat toiminnallaan lukutaitoa, yleissivistystä, sananvapautta ja tasa-arvoista kansalaisyhteiskuntaa. Kaikille avoimet tilat, maksuttomat palvelut ja vaivaton pääsy tiedon lähteille ovat tärkeitä seikkoja kansalaisten yhdenvertaisuuden ja yhteiskunnan moniarvoisuuden kannalta.

Julkaisu tehdään yhteistyössä Suomen Kuntaliitto ry:n, Helsingin kaupungin tietokeskuksen, Helsingin kaupunginkirjaston – Yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja kirjastojen valtakunnallisen www.kirjastot.fi-verkkopalvelun kanssa.

Projektin ohjausryhmä:

  • Johanna Selkee, Kuntaliitto, puheenjohtaja
  • Timo Cantell, Helsingin kaupungin tietokeskus
  • Tuula Haavisto, Helsingin kaupunginkirjasto – Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
  • Jouni Juntumaa, Helsingin kaupunginkirjasto – Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
  • Erkki Lounasvuori, Helsingin kaupunginkirjasto – Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
  • Matti Sarmela, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto, Kirjastot.fi
  • Ninni Sandelius, toimittaja, Tmi Ninni Sandelius

Verkkosivun suunnittelu:

  • Harri Oksanen, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto, Kirjastot.fi

Verkkosivun toimitus:

  • Ninni Sandelius

 

Sanastoa

Tuloksellisuus

Tuloksellisuudella tarkoitetaan tuottavuuden, vaikuttavuuden sekä prosessien ja tuotosten laadun muodostama kokonaisuutta. Toiminnan voidaan sanoa olevan tuloksellista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan sekä kustannustehokkaasti että laadukkaasti. Palvelujen tuloksellisuutta tutkittaessa on hyvä muistaa, että inhimillisen toiminnan mallintaminen, mittaaminen ja aineiston keruu on aina jossain määrin epätäydellistä.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

Kirjaston tuottaman taloudellisen kokonaishyödyn ja kaikkien siihen sijoitettujen resurssien suhde.

Taloudellisuus

Toiminta, jossa tavoite pyritään saavuttamaan mahdollisimman pienillä resursseilla.

Tuotos

Tuotettujen hyödykkeiden määrä tietyllä aikavälillä.

Tuottavuus

Tuottavuus mittaa käytettyjen resurssien ja aikaansaatujen suoritteiden eli panosten ja tuotosten suhdetta. Mitä vähemmillä panoksilla saadaan sama määrä tuotoksia tai mitä enemmän saadaan aikaan samalla määrällä panoksia, sitä parempi on toiminnan tuottavuus.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuudella tarkoitetaan tavoiteltuja muutoksia, joita on saatu aikaan esimerkiksi palvelua käyttäneen yksilön tai ryhmän tilanteissa. Kustannusvaikuttavuutta tarkasteltaessa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka paljon saadaan aikaan tavoiteltua muutosta tietyllä resurssimäärällä.

Vaikutukset

Arvioinnilla pyritään todentamaan tavoitteen mukaisia muutoksia. Vaikutusten todentamisessa on tärkeää selvittää lähtötilanne ja verrata tuloksia siihen. Organisaatio on tavoitellut tuotetulla palvelulla määrättyjä asioita ja tuloksia arvioidaan suhteessa tavoitteisiin. Voidaan myös tarkastella käyttäjien kokemuksia, miten palvelut ovat vastanneet käyttäjän ennakko-odotuksiin ja palvelutarpeisiin.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Palvelun vaikutus ympäröivään yhteisöön tai yhteiskuntaan. Yhteiskunnallisella vaikuttavuudella tarkoitetaan laaja-alaisiin yhteiskuntapoliittisiin tavoitteisiin liittyviä tuloksia.

Arvo

Asia, jota pidetään merkityksellisenä ja tavoiteltavana ja joka ohjaa toimintaa.

Hyöty

Hyödyllinen tai hyvä vaikutus, joka saadaan aikaa hyödykettä tai palvelua käyttämällä.